Menu produktów

UE


Miło nam poinformować, iż INTERSONIC sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego w zakresie produkcji mebli” (projekt nr RPWM.01.05.02-28-0102/19)

Ogólnym celem projektu jest odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez produkcje mebli, w designie których nastąpi odtworzenie charakterystycznych dla regionu motywów designu oraz technik obróbki drewna. Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie oferty związanej z odtwarzaniem dziedzictwa gospodarczego regionu. Projekt będzie obejmować wydatki związane z przygotowaniem oferty wnioskodawcy polegającej na produkcji i sprzedaży produktu opartego o odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w zakresie meblarstwa.

Realizacja inwestycji pozwoli wykorzystując aktualnie dostępną technologię produkować meble, które swoim designem będą nawiązywać to tradycji meblarskiej (wzorniczej) Warmii i Mazur, która istniała w regionie przed 1989r. W wyniku projektu dojdzie do wzrostu zatrudnienia na potrzeby prowadzenia realizacji produkcji i sprzedaży produktów meblarskich. Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla I Osi Priorytetowej ponieważ wpisuje się w Cel tematyczny 3: "Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW)" i Priorytet inwestycyjny 3c: „Wspieranie tworzenia i poszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”. Wprowadzenie innowacyjnego produktu w rozumieniu firmy, takiego którego do tej pory nie oferowaliśmy, opartego o tradycje regionu wpisuje się w cele poddziałania, którym jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Projekt prowadzi do poprawy funkcjonowania firmy regionu poprzez wydobycie jej potencjału dzięki rozszerzeniu oferty o nowe produkty i usługi - oparte o odtwarzanie historycznego krajobrazu regionu poprzez przywrócenie tradycyjnych motywów i wzorów w produkcji mebli oraz nawiązaniu do designu mebli dostępnych w regionie przed 1989r.

W ramach realizowanego projektu wykonano następujace etapy:
1 - zakup sprzętu oraz wyposażenia produkcyjnego
2 - zakup mobilnego showroom'u i biura projektowego
3 - zakup wyposażenia showroomu i biura projektowego

Wartość ogółem: 120 469,08 zł
Wydatki kwalifikowalne: 97 942,34 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 78 353,87 zł

 

 


W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na poniższe zamówienia (wybór ofert realizowany jest w trybie rozeznania rynku).

1) W związku z planowanym przez Intersonic sp. z o.o. zakupem wyposażenia warsztatowego w postaci urządzeń do obróbki drewna proszę o przesłanie oferty sprzedaży na wskazane w poniższym zapytaniu maszyny, urządzenia i narzędzia w specyfikacji nie gorszej niż podana w opisie każdego z nich. Termin przesłania ofert upływa  z dniem 24.03.2021

Zapytanie ofertowe - wyposażenie warsztatowe

Zał nr 1 do zapytania ofertowego

 

2) W związku z planowanym przez Intersonic sp. z o.o. stworzeniem mobilnego showroom’u proszę o przesłanie oferty sprzedaży na wskazany w poniższym zapytaniu mobilny kontener (na mobilny show- room)  w specyfikacji nie gorszej niż podana w opisie zamówienia. Termin przesłania ofert upływa  z dniem 24.03.2021

Zapytanie ofertowe - kontener na showroom

Zał nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

Data publikacji: 10:03.2021

  

Miło nam poinformować, iż INTERSONIC sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Inwestycja w infrastrukturę laboratoryjną Intersonic sp. z o.o.”

Ogólnym celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy w obszarze inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej. Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie infrastruktury B+R tj. wsparcie stworzenia zaplecza badawczo-rozwojowego w naszym przedsiębiorstwie w postaci działu B+R (w tym laboratorium dysz). Dodatkowo firma zrealizuje cel komplementarny jakim jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej m.in. poprzez wzmocnienie powiązań miedzy sferą nauki a biznesu, w zakresie rozwoju i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach (w wyniku wykorzystania utworzonego działu B+R na potrzeby prac badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi oraz partnerami biznesowymi).

W związku z szybkim rozwojem technologicznym, obecnie na rynku spotyka się coraz więcej problemów z uzyskaniem czystości detali i dokładnym oczyszczaniem surowców. Dotyczy to zarówno produktów końcowych jak i takich, które są w trakcie procesu produkcji na określonym  jego etapie. W związku z powyższym rozwijając swoje produkty wspierające procesy mycia, pragniemy zoptymalizować osiąganie czystości detali i surowców poprzez projektowanie, testowanie i wdrażanie nowych urządzeń technologicznych, opartych o super nowoczesne dysze powietrzne oraz natryskowe, których działanie  w powiązaniu z biodegradowalnymi środkami chemicznymi doprowadzi do wydajniejszej oraz skuteczniejszej pracy sprzedawanych przez nas urządzeń (linii technologicznych) myjących.

Towarzyszącym procesowi mycia oraz oczyszczania detali jest nierozłącznie aspekt dbania o środowisko, który również stanowi istotny przyczynek do potrzeby prowadzenia działań B+R w zakresie optymalizacji procesów mycia. Wykorzystanie skutecznych dysz powietrznych czy natryskowych pracujących w bezpiecznym środowisku roztworów wodnych pozwoli na eliminowanie z procesów czyszczenia detali tych działań, których efektem jest zbyt duże wykorzystanie środków chemicznych, a tym samym generowanie niepotrzebnych odpadów.

W związku z powyższym bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie działu B+R, w którym wnioskodawca będzie realizował zaawansowane badanie i prace laboratoryjne zmierzające do zastosowania nowych rozwiązań w zakresie stosowanych dysz wodnych i powietrznych na procesy mycia, czyszczenia i separowania zabrudzeń od czyszczonych detali. W działu B+R zostanie stworzone swoiste laboratorium dysz umożliwiające zweryfikowanie skuteczności naszych myjek oraz osiąganych parametrów czystości w procesie mycia w różnych środowiskach chemicznych.

W ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzony:
1) Zakup wyposażenie badawczego służącego w pracy zarówno nad konstrukcją urządzeń jak i dysz powietrznych oraz wodnych  w procesie mycia lub defragmentacji przy użyciu technologii natryskowej lub ultradźwiękowej
 

Wartość ogółem: 715737,00
Wydatki kwalifikowalne: 581900,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 465520,00 zł

 


Miło nam poinformować, iż ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH „INTERSONIC” S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Inwestycja w infrastrukturę laboratoryjną Zakładu Urządzeń Technologicznych Intersonic S.C.”

Ogólnym celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy w obszarze inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej. Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie infrastruktury B+R tj. wsparcie stworzenia zaplecza badawczo-rozwojowego w naszym przedsiębiorstwie w postaci działu B+R (w tym laboratorium czystości). Dodatkowo firma zrealizuje cel komplementarny jakim jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej m.in. poprzez wzmocnienie powiązań miedzy sferą nauki a biznesu, w zakresie rozwoju i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach (w wyniku wykorzystania utworzonego działu B+R na potrzeby prac badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi oraz partnerami biznesowymi).

Projekt polega na stworzeniu w firmie działu B+R, którego funkcjonowanie przyczyni się do podniesienia efektywności procesów oczyszczania detali na różnych etapach produkcji jak i po jej zakończeniu, przy wykorzystaniu układów drgających oraz środków biodegradowalnych na bazie roztworów wodnych. Pozwoli to na produkcję innowacyjnego systemu urządzeń ultradźwiękowych o dużej koncentracji energii wykorzystywanego do dezintegracji surowców w procesach produkcji. W dziale B+R zostanie stworzone swoiste laboratorium czystości umożliwiające zweryfikowanie skuteczności produkowanych przez nas myjni oraz osiąganych parametrów czystości w procesie mycia w różnych środowiskach chemicznych.

W związku z powyższym w ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone dwa działania:
1) Rozbudowa hali produkcyjnej na potrzeby utworzenia działu B+R
2) Zakup wyposażenie badawczego służącego w pracy zarówno nad konstrukcją urządzeń w tym przetworników ultradźwiękowych jak i zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych w procesie mycia lub defragmentacji przy użyciu fal ultradźwiękowych


Wartość ogółem: 1193038.50 zł
Wydatki kwalifikowalne: 969950.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 555005.39 zł